Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
— Pogoda na miłość
8109 697a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5707 0fba 500
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viaillustrious illustrious
9348 3d32 500
Reposted fromsoftboi softboi viaskrzacik skrzacik
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaskrzacik skrzacik
6059 e809
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8147 e197
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viablithely blithely
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNoCinderella NoCinderella
0408 991e 500
Lecz wolałbym dzisiaj.
Reposted fromsoftboi softboi viaNoCinderella NoCinderella
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl