Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaskrzacik skrzacik
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaskrzacik skrzacik
Reposted fromshakeme shakeme viaskrzacik skrzacik
Reposted fromshakeme shakeme viaskrzacik skrzacik
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viablithely blithely
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viablithely blithely
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
0497 350d
8491 33e7
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaSurvivedGirl SurvivedGirl
0382 1868
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
1033 d822 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viablaugranaaa blaugranaaa
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl